Zasady rozliczeń

Zasady ogólne: Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług, ustalane jest każdorazowo indywidualnie, podczas spotkania z Klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od kilku czynników, takich jak: rodzaj i zawiłość sprawy, które wpływają na nakład pracy adwokata, wartość przedmiotu sporu, a także termin realizacji zlecenia. Wynagrodzenie płatne jest co do zasady z góry, istnieje jednak możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty w zależności od możliwości finansowych Klienta. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia, należy doliczyć podatek VAT, według stawki obowiązującej.

Niezależnie od wynagrodzenia za wykonaną usługę prawną, Klient musi pamiętać o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy, takich jak choćby: opłaty sądowe, opłaty skarbowe, koszty uwierzytelnionych tłumaczeń z języków obcych, koszty sporządzenia opinii przez biegłych sądowych na potrzeby procesu sądowego.

Propozycja rozliczeń dostosowywana jest do określonych potrzeb Klientów i rodzaju spraw. Kancelaria stosuje następujące sytemy rozliczeń:

1. Zastępstwo procesowe
2. System ryczałtowy
3. System godzinowy